Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

Chị Thái Thị Hoài Sơn

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khóa học

2006-2010 2006-2010

Chức vụ hiện tại

Phó giám đốc

Vice - Director

Đơn vị công tác hiện tại

Trung tâm Dịch vụ - Việc làm Thanh Niên, Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh

YES CENTER