Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

ông Lê Doãn Luyến

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khóa học 2004-2008 2004-2008

Chức vụ hiện tại

Phó Trưởng phòng

Deputy Head of Department

Đơn vị công tác hiện tại

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, UBND quận Bình Tân, TP. HCM

Department of Labor - Invalids and Social Affairs in Binh Tan District, Binh Tan District People's Committee, Ho Chi Minh City