Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nương

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khóa học

2008-2012 2008-2012

Chức vụ hiện tại

Giám đốc

Director

Đơn vị công tác hiện tại

VinaCapital Foundation

VinaCapital Foundation