Nhảy đến nội dung
x

Tên

Đỗ Minh

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khoá học

2014-2018

2014-2018

Chức vụ hiện tại

Chuyên gia nghiên cứu

Search Operation Specialist

Đơn vị công tác

Công TNHH TIKTOK Việt Nam

TIKTOK TECHNOLOGIES VIETNAM CO., LTD