Nhảy đến nội dung
x

Tên

Bà Huỳnh Thị Thắm

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khoá học

1998-2002

1998-2002

Chức vụ hiện tại

Trưởng phòng Kinh doanh

Sales manager

Đơn vị công tác

Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam