Nhảy đến nội dung
x

Tên

ông Nguyễn Tấn Cảnh

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khoá học

2012-2016

2012-2016

Chức vụ hiện tại

Trưởng nhóm đối tác nhân sự

Human resource Business Partner Team Leader

Đơn vị công tác

Ngân hàng thương mại cổ Phần Tiên Phong

Tien Phong Commercial Joint Stock Bank