Nhảy đến nội dung
x

Tên

bà Phạm Hồng Nga

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khoá học

2012-2016

2012-2016

Chức vụ hiện tại

Quản lý nghiên cứu

Research Manager

Đơn vị công tác

Công ty cổ phần cà phê Cao Nguyên (Highlands coffee)

Cao Nguyen Coffee Joint Stock Company (Highlands coffee)