Nhảy đến nội dung
x

Tên

Chị Tô Thị Tuyết Ngân

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khoá học

2018-2022

2018-2022

Chức vụ hiện tại

Bí thư đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Secretary of Business Union of Khanh Hoa province

Đơn vị công tác

Tỉnh Đoàn tỉnh Khánh Hòa

Khanh Hoa Provincial Youth Union