Nhảy đến nội dung
x

Tên

TS. Nguyễn Minh Huân

Ngành học

Việt Nam học

Vietnamese study

Khoá học

2007-2011

2007-2011

Chức vụ hiện tại

Giảng viên

Lecturer

Đơn vị công tác

Khoa KHXH&NV - Trường  Đại học Tôn Đức Thắng

Faculty of Social Sciences and Humanities, Ton Duc Thang University