Nhảy đến nội dung
x

Ngành học: Việt Nam học

Khóa học: Khóa 10 (2006 - 2010)

Chức vụ hiện tại: Giám Đốc

Đơn vị công tác hiện tại: Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Du lịch Cảnh Việt