Nhảy đến nội dung
x

Ngành học: Việt Nam học

Khóa học: Khóa 13 (2009 - 2013)

Chức vụ hiện tại: Giám đốc phòng Kinh doanh

Đơn vị công tác hiện tại: Công ty Cổ phần Lữ hành VIETLUXTOUR