Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

Đặng Thị Kim Ánh

Ngành học

Xã hội học

Sociology

Khóa học

Khóa 08 (2004 – 2008)

2004 – 2008

Chức vụ hiện tại

Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Công tác HSSV

Deputy Head of Department of Student affairs

Đơn vị công tác hiện tại

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ton Duc Thang University