Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

ThS. Phạm Thanh Hải

Ngành học

Xã hội học (Khóa 01)

Chức vụ hiện tại

Phó trưởng khoa Công tác xã hội

Đơn vị công tác hiện tại

Trường Đại học Lao động – Xã hội, Cơ sở 2 TP.HCM