Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

bà Lê Nguyễn Phương Nga

Ngành học

Xã hội học (Khóa 03)

Chức vụ hiện tại

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc

Đơn vị công tác hiện tại

Phường 10, Quận 8, TP.HCM