Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

Bà Đỗ Thị Hương

Ngành học

Xã hội học (Khóa 09)

Chức vụ hiện tại

Quận uỷ viên, Bí thư Đảng Uỷ

Đơn vị công tác hiện tại

Phường 13, Quận 4, TP. HCM