Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

ông Trương Quốc Hòa

Ngành học

Xã hội học (Khóa 09)

Chức vụ hiện tại

Giám đốc

Đơn vị công tác hiện tại

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc