Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

Chị Huỳnh Ngọc Hậu

Ngành học

Công tác xã hội

Social work

Khóa học

Khóa 19 (2015 – 2019)

2015 – 2019

Chức vụ hiện tại

Chuyên viên Trung tâm truyền thông và đối ngoại

Facility Management

Đơn vị công tác hiện tại

Trường học công nghệ MindX - Cộng Hòa, Tân Bình

MindX Technology School - Cong Hoa, Tan Binh