Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

Anh Nguyễn Đình Đảng

Ngành học

Việt Nam học

Vietnamese Studies

Khóa học

Khóa 10 (2006 – 2010)

2006 – 2010

Chức vụ hiện tại

Giám Đốc

Director

Đơn vị công tác hiện tại

Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện J Travel

J Travel Event and Travel Company Limited