Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

Anh Lê Anh Tuấn

Ngành học

Việt Nam học

Vietnamese Studies

Khóa học

Khóa 14 (2010 – 2014)

2010 – 2014

Chức vụ hiện tại

Giám đốc

Director

Đơn vị công tác hiện tại

Công ty Cổ phần Du lịch Độc Đáo

Doc Dao Travel Joint Stock Company