Nhảy đến nội dung
x

Bộ môn Lý luận chính trị

Bộ môn Lý luận chính trị ra đời cùng với sự ra đời và lớn mạnh của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đảm nhiệm giảng dạy các môn chung cho sinh viên toàn trường như môn Triết học Mác - Lênin (3 tín chỉ); môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2 tín chỉ); môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 tín chỉ); môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tín chỉ); môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ); môn Logic học (2 tín chỉ) và môn Triết học cho học viên cao học. Với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, trong những năm qua, Bộ môn Lý luận chính trị không ngừng cải tiến phương pháp, nội dung và chương trình giảng dạy gắn với thực tiễn, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ của giảng viên để đào tạo ra lực lượng lao động không những giỏi về chuyên môn mà còn có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng đáp ứng yêu cầu đất nước và hội nhập quốc tế.

Bộ môn Lý luận chính trị có nhiệm vụ giảng dạy hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Bộ môn thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên và học viên. Đặc biệt, Bộ môn đã lồng ghép Chương trình rèn luyện 3 nội dung đạo đức sinh viên Tôn Đức Thắng vào nội dung bài giảng cũng như nội dung kiểm tra của các môn Lý luận chính trị, gắn với định hướng chiến lược trong đào tạo con người của Nhà trường, giáo dục ý thức rèn luyện của sinh viên. Bên cạnh đó, Bộ môn xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập cho sinh viên, học viên theo tiến độ đào tạo của Nhà trường; thực hiện quản lý giảng viên, sinh viên và học viên theo phân cấp của Khoa.

Liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên của Bộ môn là những nhà giáo tâm huyết, chuyên môn cao; không chỉ cung cấp kiến thức về mặt chuyên môn mà còn cung cấp kỹ năng cần thiết cho sinh viên, tạo sự hứng thú, lôi cuốn sinh viên trong từng tiết học. Ngoài ra, Bộ môn còn có hệ thống các video bài giảng của các môn học được đưa lên hệ thống Thư viện của Nhà trường đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, học mọi lúc mọi nơi của sinh viên và phù hợp với sự phát triển khoa học - công nghệ trên thế giới.

Không dừng lại ở việc đổi mới phương pháp giảng dạy, trong những năm qua, Bộ môn Lý luận chính trị đã có sự đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên bằng hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đồng thời sử dụng hệ thống E-learning là một công cụ hỗ trợ học tập phong phú giúp sinh viên có thể đạt được kiến thức theo chuẩn đầu ra môn học.

Ngoài cung cấp các kiến thức chuyên môn, Bộ môn đã kết hợp cùng các tổ chức chính trị trong Nhà trường như Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên để tổ chức các cuộc thi Ánh sáng thời đại, Olympic Mác – Lênin, đây là những sân chơi bổ ích tăng cường kiến thức và kỹ năng cần thiết, là cơ hội để sinh viên học hỏi, giao lưu, lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời sinh viên.

Với phương châm “Không có gì quý hơn sự CÔNG BẰNG trong mọi ứng xử; Không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo HIỆU QUẢ trong mọi hành động và Không có gì đạo đức hơn tinh thần PHỤNG SỰ đất nước”, Bộ môn Lý luận chính trị không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng nội dung và chương trình giảng dạy gắn với thực tiễn, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ của giảng viên để trở thành một phần trong sự lớn mạnh của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.