Nhảy đến nội dung
x
Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo 4+1 - Cao học Xã hội học

1. Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình cao học Xã hội học mục tiêu đào tạo ra những thạc sỹ sử dụng tốt kiến thức chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành xã hội học ở mức độ chuyên gia, có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xã hội thực tiễn của quốc gia (thế giới), đưa ra giải pháp giúp thay đổi các vấn đề xã hội theo chiều hướng tích cực. Hiện nay, kiến thức xã hội học chuyên sâu được sử dụng nhiều cho việc hoạch định các chính sách, dự án, chương hoạt động của khu vực nhà nước, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân…

Subscribe to Giáo dục