Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 22/01/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 22/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành Xã hội học (8310301)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 15/01/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 15/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành Xã hội học (8310301).
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/11/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/11/2021)
Thông báo Kế hoạch tổ chức học phần chung đợt 2 trong HK1/2021-2022 Chương trình 4+1 (Thạc sỹ xã hội học)
Phòng Sau đại học thân gửi đến các anh/chị sinh viên quan tâm đến chương trình này vào xem thông tin và thực hiện ghi danh.
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 18/09/2021)
Vào lúc 7h30 ngày 18/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành Xã hội học (8310301).
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 11/09/2021)
Vào lúc 9h00 ngày 11/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành Xã hội học (8310301).
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/8/2021)
Ngày 13/8/2021 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (8310301).
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 14/5/2021)
Khoa KHXH&NV tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301)
Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Chương trình chất lượng cao) (ngày 04/05/2021)
Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Chương trình chất lượng cao) (ngày 04/05/2021)
Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (ngày 05/05/2021)
Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Chương trình Tiêu chuẩn) (ngày 05/05/2021)
Subscribe to Thông báo